date指令 ==> 显示当前日期

date // 显示当前时间
date +%Y // 显示当前年份
date +%m // 显示当前月份
date +%d // 显示当前是哪一天
date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S" // 显示年-月-日 时:分:秒
date -s 字符串时间 // 手动设置系统时间

cal指令

cla [选项] // 不加选项,显示本月日历

cal 2020 // 显示2020年的日历